Privacyverklaring

Privacyverklaring Favorite Gifts B.V.

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we: Favorite Gifts B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 11061742 en gevestigd te (4004 JA) Tiel aan de Stephensonstraat 2.

Ons bedrijf heeft te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u optreedt als potentiële kandidaat voor een bepaalde functie binnen (één van onze onderdelen van) ons bedrijf.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

We vragen en gebruiken bepaalde persoonsgegevens van u primair om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die u zelf hebt achtergelaten.

Favorite Gifts B.V. gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over de (status van de) arbeidsbemiddeling of om uw vragen te beantwoorden.

De wettelijke grondslag daarvoor is toestemming. Door het verzenden van uw gegevens geeft u toestemming om contact met u op te nemen, maar enkel voor het doel dat u heeft aangegeven op het webformulier. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Tot slot bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. De bewaartermijn die gehanteerd wordt is maximaal één jaar na beëindiging van de arbeidsbemiddeling in verband met mogelijke toekomstige vacatures. Deze termijn is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uiteraard hechten we bij het gebruik van uw persoonsgegevens zeer aan uw belang op de bescherming van uw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kunt u eenvoudig uw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven.

Indien nodig vragen wij voor bepaalde verwerkingen uw voorafgaande toestemming.

Hoe en waar wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vanzelfsprekend bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer wanneer u uw gegeven toestemming hiervoor intrekt.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
  • we hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;
  • periodiek worden er tests uitgevoerd op kwetsbaarheden.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hier vermeld.

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens, maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verder kunnen persoonsgegevens overgaan naar een derde partij in het kader van een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.
Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Verdere informatie en uw rechten

Mocht u verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@favoritegifts.eu.

U heeft tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@favoritegifts.eu.

Wij zullen uw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij u erop terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat u degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig / gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

Gebruik van cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van u als bezoeker worden geplaatst. In de eerste plaats zijn deze cookies bedoeld om onze websites beter te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies, waarbij via Google Analytics wordt gemeten op welke wijze bezoekers van de website de website gebruiken.

Uitgebreide informatie over de gebruikte cookies en informatie over hoe u al dan niet toestemming kunt geven voor het gebruik van dergelijke cookies vindt u onze cookieverklaring via deze pagina.

Laatste versie: 24 mei 2018

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.

Tevens willen wij u er op wijzen dat zodra u gebruikmaakt van de sollicitatiefuncties op de website, met uitzondering van de turbo sollicitatiefunctie, u wordt doorgezet naar de website van Tool2Match. Op deze website is een andere privacyverklaring van toepassing, welke u hier kunt raadplegen.